Dimenzije modula i simbola za različite faktore uvećanja


Za svaku vrstu bar koda, veličina može da varira između najmanje i najveće. Za direktnu štampu veličina se određuje posle testa štampača. Oprema koja formira bar kodove od tačkica ili matrica ne može da proizvede bar kodove iz celog opsega veličina. Drugi faktor koji treba uzeti u razmatranje kada se odlučuje o veličini bar kod simbola je okruženje u kojem će se on skenirati. Simboli namenjeni primeni u maloprodaji mogu biti mali koliko dopušta kvalitet štampe, dok bar kodovi za magacinske uslove treba da budu dovoljno veliki da dozvole skeniranje sa prihvatljivog rastojanja na primer kada operater vrši skeniranje sa viljuškara).

Do 1999. godine veličina bar koda u GS1 sistemu bila je izražena preko faktora uvećanja (umnožavanje teoretskih, idealnih vrednosti širine i visine). To je pretpostavljalo fiksni odnos između X-dimenzije simbola (njegovog najužeg elementa) i njegove visine što ne važi za neke simbologije. Iz tog razloga, termin "faktor uvećanja" je u GS1 opštim specifikacijama zamenjen i veličina bar koda je definisana određivanjem najmanje, ciljne i najveće X-dimenzije za svaku simbologiju, zavisno od primene u kojoj će se dati simbol koristiti. Najmanja visina simbola se mora poštovati. Treba znati da veća visina simbola rezultira većim procentom očitavanja. Veličine za sve GS1 odobrene simbologije definisane su u GS1 opštim specifikacijama, Tabele specifikacija simbola GS1 sistema. Mnogo štampača GS1 bar kod simbola još uvek koristi faktor uvećanja za specificiranje veličine simbola prema prethodnoj specifikaciji.

Stoga se, u sekciji 5.2 Bar kodovi koji se koriste u GS1 sistemu, još uvek koristi faktor uvećanja zajedno sa najmanjom i najvećom veličinom svakog bar koda (uključujući najmanju i najveću visinu).

U sledećoj tabeli prikazane su dimenzije GTIN - 13 i GTIN - 8 za različite veličine:
Bar kodovi se mogu štampati različitim gustinama da bi bili zadovoljeni različiti procesi štampanja i skeniranja. Idealna širina jednog modula elementa je važan dimenzioni parametar i označava se sa X. X-dimenzija mora biti konstantna za dat simbol.

Za dimenzije EAN-13, UPC-A, EAN-8 i UPC-E bar kodova upućuje se na definisani skup dimenzija za simbol nominalne veličine. Za dimenzije simbola nominalne veličine X-dimenzija za nominalnu veličinu je 0,330 mm (0,0130 in).

širina svake pruge (tamne pruge) i međuprostora (svetle pruge) određena je množenjem X-dimenzije sa brojem modula svake pruge (tamne pruge) i međuprostora (svetle pruge) (1, 2, 3 ili 4). Postoji izuzetak za znakove sa vrednošću 1, 2, 7 i 8. Za ove znakove, pruge (tamne pruge) i međuprostori (svetle pruge) suženi su ili prošireni za 1/13 modula da bi se omogućila ravnomerna distribucija odstupanja širine pruga i tako povećala pouzdanost skeniranja. .


Prazan prostor koji se nalazi ispred start znaka bar koda i iza stop znaka. Ranije se nazivao i "čista oblast" ili "svetla margina". Najmanja širina mirne zone koju zahteva glavni bar kod je 7X. Međutim, različite dimenzije najmanje mirne zone specificirane su za različite vrste simbola prema veličini i lokaciji njihove čoveku čitljive interpretacije.

Korisno sredstvo za održavanje mirne zone u nekim proizvodnim procesima je uključivanje znaka "manje od" (<) i/ili "veće od" (>) u polju čoveku čitljive interpretacije sa čijim se vrhovima ravnaju ivice mirne zone.


Optimalna kombinacija boja bar kod simbola su crne pruge na beloj pozadini (međuprostori i mirne zone). Ukoliko želite da koristite i druge boje,sledeća uputstva vam mogu pomoći u izboru zadovoljavajuće kombinacije:

  • GS1 bar kod simboli zahtevaju tamnu boju za pruge (na primer, crna, tamno plava, tamno smeđa ili tamno zelena)
  • Pruge bi uvek trebalo da se sastoje od jedne iste boje i nikada ne smeju biti štampane s više štamparskih alata (na primer, ploča, sito štampa, cilindar).
  • GS1 bar kod simboli zahtevaju svetlu pozadinu za mirne zone i međuprostore (na primer, bela)
  • Dodatna mogućnost dobijanja svetlih pozadina su "crvenkaste" boje. Ukoliko ste bili u prostoriji za razvijanje filma s crvenim osvetljenjem i ako ste u njoj pokušali da pročitate crvenu kopiju, znate da ona može prividno da nestane. Ovo važi i u slučaju sličnih boja,  kao što su narandžasta, ružičasta, boja breskve i svetlo žuta boja. S obzirom na činjenicu da većina skenera bar kodova, koriste crveni izvor svetlosti, jasno vam je zašto se ove boje mogu koristiti kada se radi o pozadini,ali ne i u slučaju tamnih pruga.
  • U mnogim slučajevima pozadina simbola se ne štampa. Štampa se samo boja supstrata. Ukoliko je pozadina simbola ipak odštampana ispod tamnih pruga onda ona treba da se štampa  punom bojom.
  • Ukoliko koristite više slojeva štamparske boje kako biste pojačali neprozirnost podloge, onda svaki sloj mora da bude odštampan punom bojom.
  • Ukoliko koristite sito štampu za ubacivanje veće količine štamparske boje u supstrat, proverite da neka mesta nisu ostala prazna u toku ovog procesa.

Više informacija

Najzad ukoliko ostanete pri crnim prugama i belim međuprostorima, odabraćete optimalnu kombinaciju, ali i druge kombinacije boja mogu se koristiti. Za dodatna uputstva konsultujte iskusnog štampara koga može da vam preporuči GS1 Srbija.